ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มีนาคม 2566
2  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (วPA) - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
3  เลื่อนข้าราชการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
4  เลื่อนข้าราชการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
5  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.อุบลราชธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
6  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.อุทัยธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
7  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศธจ.อุทัยธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
8  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
9  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
10  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัด ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 23 มีนาคม 2566
11  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)สังกัด ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สป.ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 23 มีนาคม 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
13  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.ชลบุรี - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
14  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สุรินทร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
15  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นิติกร - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
16  "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
17  ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
18  เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
19  แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา (Innovation For Thai Education) และเกณฑ์การประเมิน - นางวรุณี แก้วสุข 16 มีนาคม 2566
20  เชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มีนาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th