การให้บริการ/การมีส่วนร่วม

  • รายการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ข้อมูลสถิติการให้บริการ - น.ส.พัชนี ทองคำ 13 มิถุนายน 2567
2  แบบขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ 3% - น.ส.พัชนี ทองคำ 31 สิงหาคม 2566
3  ข้อมูลผู้ใช้บริการของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว 12 กรกฎาคม 2566
4  ข้อมูลการให้บริการงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
5  ข้อมูลการให้บริการงานสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th