คู่มือ

  • รายการ คู่มือบริการ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือบริการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
2  คู่มือบริการ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
3  คู่มือบริการ การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
4  คู่มือบริการ การเบิกค่าการศึกษาบุตร - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
5  คู่มือบริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - น.ส.พัชนี ทองคำ 16 กรกฎาคม 2566
6  คู่มือบริการ การขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต งานคุรุสภา - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 12 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th