การให้บริการ/การมีส่วนร่วม

  • รายการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 5 กรกฎาคม 2566
2  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th