ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศธจ.อุทัยธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
2  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
3  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
4  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัด ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 23 มีนาคม 2566
5  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)สังกัด ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สป.ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 23 มีนาคม 2566
6  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
7  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.ชลบุรี - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
8  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สุรินทร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
9  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นิติกร - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
10  "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
11  ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
12  เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
13  แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา (Innovation For Thai Education) และเกณฑ์การประเมิน - นางวรุณี แก้วสุข 16 มีนาคม 2566
14  เชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มีนาคม 2566
15  ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
16  ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 (ส่วนภูมิภาค - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
17  ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2566
18  ประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
19  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
20  เชิญชวนประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ