แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ครึ่งปีแรก) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
3  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ข้อมูล ณ 2 มิ.ย.62 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
5  เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
6  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
7  แผนปฏิบัติราชการ 2562 สนง.ศธจ.เชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
8  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 กุมภาพันธ์ 2561
9  แผนพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 23 กันยายน 2560
10  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน 2562-2565 จังหวัดเชียงราย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 23 กันยายน 2560
11  ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
12  ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (หน้า 128) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
13  ตารางสรุปโครงการรายยุทธศาสตร์ (หน้า 68-71) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
14  งบบริหารสำนักงาน และงบลงทุน (หน้า 67) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
15  แผนงานบุคลากร (หน้า 66) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ