แผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
3  รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
4  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
5  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
6  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
7  แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
8  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
9   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
10  แบบ สงป. 302 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
11  แบบ สงป. 301 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
12  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
13  แบบ สงป. 302 ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
14  แบบ สงป. 301 ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
15  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ