แผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 มกราคม 2566
2  แผนนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 ธันวาคม 2565
3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 พฤศจิกายน 2565
4  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2565
5  รายงานการประเมิน โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(พัฒนาบุคลากรแกนนำ ในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือนืตอนบน ๒)
- นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 ตุลาคม 2565
6  รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
8  รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
9  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
10  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
11  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
12  แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
13  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
14   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
15  แบบ สงป. 302 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ