บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

Mr.Winyoo Santipapwiwatana

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

you2550@gmail.com

061-4134177

พ.ศ. 2546  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2535  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2530  ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่


ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

Dr.Aphiwat Kansriweing

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

aphiwatk@sueksa.go.th

081-8828159

พ.ศ. 2557 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2543 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย


นางเกษณี สีไพร

นางเกษณี สีไพร

Mrs. Kedsanee Srepri

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Kradayyy@hotmail.com


นางขนิษฐา เครือจักร์

นางขนิษฐา เครือจักร์

Mrs. Khanittha Keurchake

กลุ่มอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

kanidtha2512@gmail.com


นางณิชานันท์ ผิวมณี

นางณิชานันท์ ผิวมณี

Mrs. Nichanan Phiewmanee

กลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

Katay_Nichanan999@hotmail.com


นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี

นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี

Mrs. Kannika Sutthakunrungswi

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

kannika.obec4@hotmail.com


นางรัตติกร ศรีคำ

นางรัตติกร ศรีคำ

Mrs. Rattikorn Srikham

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

korn.24.grace@gmail.com


พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

CPo3. Chalong Onnuan

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

chalong@cri2.go.th


นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ

นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ

Miss Phetsee Wannarot

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

phetsee@cri2.go.th


นางรัตติกาล สุดใจ

นางรัตติกาล สุดใจ

Ms. Rattikan Sudjai

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

rattikan3312@gmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ