ติดต่อ [Contact Us]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax

cripeo@sueksa.go.th

นายไกรพงษ์ จินดาคำ

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ