คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานตำแหน่ง
1.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2.นายกวิน เสือสกุลรองปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16รองประธานกรรมการ
3.นายสุรพล วงศ์หวัน>ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรรมการ
4.ว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่นผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรรมการ
5.นายจรัญ แจ้งมณีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
6.นางสุปราณี นฤนาทนโรดมผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
7.นางสาวพรรณี เวียงโอสถผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
8.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงผู้แทน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมการ
9.นายพัฒนา สิทธิสมบัติผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการ
10.นายอาสา เม่นแย้มผู้แทนองค์กรวิชาชีพกรรมการ
11.นายวิรัตน์ พานิชผู้แทนองค์กรภาคประชาชนกรรมการ
12.นายศุภกร วงศ์ปราชณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13.นายรัชกฤช สถิรานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14.นายพิรุณ บรรดิผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
16.นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียงรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ
17.นางภัทพิชชา ไชยรินทร์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงายผู้ช่วยเลขานุการ
18.นางเกษณี สีไพรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงายผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานตำแหน่ง
1.นายรัชกฤช สถิรานนท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2.นายพิรุณ บรรดิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.อนุกรรมการ
3.นายอาสา เม่นแย้มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.อนุกรรมการ
4.นายวิเศษ เชยกระรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อนุกรรมการ
5.นายคเณศ พงศ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอนุกรรมการ
6.นางสาวสายสวาท วิชัยผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
7.นายธวัช ชุมชอบผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
8.นายวีระชัย สุขบุญชูเทพผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
9.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายอนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางภัทพิชชา ไชยรินทร์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงายผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางเกษณี สีไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงายผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานตำแหน่ง
1.นายพัฒนา สิทธิสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2.นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุกรรมการ
3.นายสุรพล วงศ์หวันผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอนุกรรมการ
4.นายวิทย์ ศรีวะรมย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4อนุกรรมการ
5.นายวันสว่าง สิงห์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมอนุกรรมการ
6.นายมงคล สุภามณีข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ
7.นางสาวมัณฑนา สินนะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.จังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)อนุกรรมการ
8.นายกฤตเมธ บุญนุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)อนุกรรมการ
9.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายอนุกรรมการและเลขานุการ
10.พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานตำแหน่ง
1.นายวิรัตน์ พานิชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2.นายสุรศักดิ์ อุทธวังผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุกรรมการ
3.นางสาวพรรณี เวียงโอสถผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอนุกรรมการ
4.นายจรัญ แจ้งมณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2อนุกรรมการ
5.นายกัมพล ไชยนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15อนุกรรมการ
6.นายอนุรัตน์ อินทรประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)อนุกรรมการ
7.นายสำเนียง สิมมาวันท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)อนุกรรมการ
8.นายอดุลย์ นันท์บัญชาข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)อนุกรรมการ
9.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายอนุกรรมการและเลขานุการ
10.นายกริช มากกุญชรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาววนัญศิมา สักลอเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ