ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 120 ช่วง ต.แม่นาเรือ - ต.วังเหนือ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
2  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทาง (SDG4 Road map) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
3  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 7 กันยายน 2566
4  การประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน น.ส.พัชนี ทองคำ 6 กันยายน 2566
5  การประชุมสรุปผลการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 29 สิงหาคม 2566
6  การประชุมเตรียมความพร้อมวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 น.ส.พัชนี ทองคำ 28 สิงหาคม 2566
7  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
8  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
9  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
10  ประชุมทบทวนเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
11   การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการการศึกษาของบุคลากรในพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
12  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไชต์ของสำนักงาน รุ่นที่ 1 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
13  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 17 สิงหาคม 2566
14  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 16 สิงหาคม 2566
15  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 15 สิงหาคม 2566
16  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศตามแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ จังหวั น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 10 สิงหาคม 2566
17  การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 9 สิงหาคม 2566
18  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 นางวรุณี แก้วสุข 9 สิงหาคม 2566
19  การสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจ ข้ามแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 8 สิงหาคม 2566
20  ประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 7 สิงหาคม 2566
21  การประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหลักสูตร Re-skill/Up-skill ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล (นำร่อง) น.ส.พัชนี ทองคำ 4 สิงหาคม 2566
22  การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและ การบริหารจัดการศึกษา ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2566
23  อบรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 24 กรกฎาคม 2566
24  การประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2566
25  การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 21 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ