ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.สุวิกรานต์ ใจกล้า 21 กรกฎาคม 2566
2  ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 21 กรกฎาคม 2566
3  ออกตรวจดูแลนักเรียน นักศึกษา น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 21 กรกฎาคม 2566
4  ออกติดตามประเมินผล การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 21 กรกฎาคม 2566
5  ออกติดตามประเมินผล การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 21 กรกฎาคม 2566
6  การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 4/2566 น.ส.สุวิกรานต์ ใจกล้า 21 กรกฎาคม 2566
7  รองเลขาฯ สชศ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กรกฎาคม 2566
8  นิเทศ ติดตามเพี่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย นางวรุณี แก้วสุข 20 กรกฎาคม 2566
9  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 นางวรุณี แก้วสุข 20 กรกฎาคม 2566
10  นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางวรุณี แก้วสุข 19 กรกฎาคม 2566
11  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางวรุณี แก้วสุข 19 กรกฎาคม 2566
12  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายน้อมใจรำลึก 28 ปี สวรรคต "สมเด็จย่า" มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดพิธีถวายขันดอก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "แม่ฟ้าหลวง" น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 19 กรกฎาคม 2566
13  การสัมมนาเพื่อความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565 -2570) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2566
14  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2566
15  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 14 กรกฎาคม 2566
16  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 11 กรกฎาคม 2566
17  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 11 กรกฎาคม 2566
18  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 8 กรกฎาคม 2566
19  การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการนำเข้าข้อมูลและทดสอบการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE Digital Offiec : MOE DO) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 7 กรกฎาคม 2566
20  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 7 กรกฎาคม 2566
21  พิธิเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตร "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 6 กรกฎาคม 2566
22  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 5 กรกฎาคม 2566
23  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 4 กรกฎาคม 2566
24  พิธีปิดโครงการชุมนุมจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 4 กรกฎาคม 2566
25  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 4 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ