ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  พิธีเปิดค่ายย่อยโครงการชุมนุมจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 4 กรกฎาคม 2566
2  พิธีเปิดโครงการชุมนุมจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว 4 กรกฎาคม 2566
3  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 3 กรกฎาคม 2566
4  การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางวรุณี แก้วสุข 3 กรกฎาคม 2566
5  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 30 มิถุนายน 2566
6  การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ วางแผน และจัดทำข้อมูลการทบทวนกรอบอัตรากำลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 30 มิถุนายน 2566
7  อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสมรรถนะ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มิถุนายน 2566
8  นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย นางวรุณี แก้วสุข 28 มิถุนายน 2566
9  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 27 มิถุนายน 2566
10  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 - 2570) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 27 มิถุนายน 2566
11  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 26 มิถุนายน 2566
12  ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 23 มิถุนายน 2566
13  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 23 มิถุนายน 2566
14  การรับสมัครส่งผลงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและทักษะสมอง Executive Functions : EF นางวรุณี แก้วสุข 23 มิถุนายน 2566
15  การประชาสัมพันธ์รับสมัครส่งผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อพัฒนาการศึกษา Invation For Thai Education : IFTE นางวรุณี แก้วสุข 23 มิถุนายน 2566
16  การนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางวรุณี แก้วสุข 23 มิถุนายน 2566
17  การประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงราย นางวรุณี แก้วสุข 22 มิถุนายน 2566
18  การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางวรุณี แก้วสุข 22 มิถุนายน 2566
19  การประชุมการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2566 นางวรุณี แก้วสุข 22 มิถุนายน 2566
20  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 21 มิถุนายน 2566
21  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขอเชิญชวน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 21 มิถุนายน 2566
22  ประชุมรับฟังและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 21 มิถุนายน 2566
23  การตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 20 มิถุนายน 2566
24  เปิดรับสมัครส่งนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา Innovation For Thai Education : IFTE นางวรุณี แก้วสุข 21 เมษายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ