şişli escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort" /> [ข่าวศธจ.เชียงราย]การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

นายวิรัตน์ พานิช ประธาน อกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประธานประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564 ณ โรงแรมแสนโฮเทล เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศธจ.เชียงราย เลขานุการฯ และ ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศธจ.เชียงราย ร่วมประชุม วาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ แนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย "สะอาด ปลอดภัย น่ายล" เพื่อเสนอที่ประชุม กศจ.เชียงราย ในวันที่ 23 ก.ค. 2564 şişli escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th