ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM2.5

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบนายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th