ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เชิญประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ IFTE และโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เชิญประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ IFTE และโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางวรุณี แก้วสุข


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th