ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จา

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 กลุ่มบริการงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 19 คน ณ สำนักงานศิกษาธิการภาค 17

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th