ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

11 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th