ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุม อ.ก.ค.ศ สป.ศธ. ครั้งที่ 12/2566

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th