ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมสัมมนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนและแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาหลักสูตร นบส.ศธ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนา

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th