ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังห

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางรัตติกาล สุดใจ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดเชียงราย ฉบับปรับปรุง โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th