ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ผู้เข้าประชุม คือ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดนโยบาย "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม" เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ไปไกลกว่าที่เคย ดังนี้ (1) เร่ง แก้ไขความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ชุมชน และสังคม (2) เร่ง แก้ไขสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า (3) เร่ง แก้ไขการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและกลกระดับพื้นที่ใกล้ตัวเด็ก (1) ลด การใช้สื่อหน้าจอในเด็กปจูมวัยก่อนวัย 2 ขวบ (2) ลด ความเครียด คืนความสุขแก่เด็กปฐมวัย (3) ลด การใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยทั้งกางร่างกายและจิตใจ (1) เพิ่ม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลาย (2) เพิ่ม การเล่าและอ่านนิทานสม่ำเสมอ (3) เพิ่ม ความรัก ความใส่ใจและส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัว "ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น"Teacher Matching System : TMS ระบบการย้ายสับเปลี่ยนครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดขั้นตอน ลดเอกสารเพิ่มความสะดวกในการย้ายกลับภูมิลำเนาให้กับครูและป้องกันการทุจริตในการวิ่งเต้นโยกย้าย โดยมีข้อควรระวังในการขอย้ายสับเปลี่ยนสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกัน สามารถจับคู่ขอย้ายได้ครั้งละ 1 คน สถานศึกษาต้องอยู่ในภูมิสำเนาตรงกันหากผู้ที่ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยไม่ตอบรับภายใน 3 วันระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ และขอย้ายสับเปลี่ยนใหม่ได้ เมื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนสำเร็จแล้ว แต่ครูได้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีว้แล้วจะเป็นอันระงับคำร้องเดิมไปเข้าใช้งานและลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ที่ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบ ถุงเท้าและรองเท้าของนักเรียนเป็นชุด หรือถุงเท้า รองเท้าอื่นโดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม จากนั้นที่ประธานการประชุม ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, เชียงรายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568) เพื่อ นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ดำเนินการ ในส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th