ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ในโอกาสที่ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปิดการอบรมฯ ดังนี้ "ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นการตระหนักรู้ในการร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 โดยมีครูจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 205 คน เข้าร่วมโครงการ โดยตลอดทั้ง 2 วัน โครงการได้ให้ความรู้ และเสริมข้อมูลประเด็นประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย การ ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเยาวชน การปรับประยุกต์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการนำไป ปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทานจังหวัดเชียงราย วิทยากรสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่ง ผ่านอบรมจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน คณะวิทยากร จิตอาสา ๙๐๔ จึงขอให้ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 205 คน นำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ไปต่อยอดปรับใช้และดำเนินการในระดับโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน รวมถึงเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนในพื้นที่และบริบทของโรงเรียนต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th