ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดเชียงราย ที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 สพม.เชียงราย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิต และผลงานของนักศึกษา สาขาการโรงแรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิจิตรศิลป์ ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อประธานที่ประชุม และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมนำเสนอแนวทาง ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th