ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สช.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to eam) ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank system) และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน

สช.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to eam) ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank system) และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ (Learn to Earn)" ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กับ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท และ โรงเรียนธารทิพย์ รวมทั้งการสนับสนุนพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย โดยได้กำหนดจัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเอกชน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วิทยากร โรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ด้านการมีรายได้ระหว่างเรียน (Leam to earn) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 200 คน โดยอบรม ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งการเรียนรู้เป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1. หลักสูตร การนวดไทยขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนพดนย์แพทย์แผนไทย นักเรียนจำนวน 50 คน (อบรมหลักสูตรละ 21 ชั่วโมง) 2. หลักสูตร "ช่างผมบุรุษและสตรีเบื้องต้น" โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ นักเรียน 50 คน (อบรมหลักสูตรละ 21 ชั่วโมง) 3. หลักสูตร "การประกอบอาหารว่างเบื้องต้น" ศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ นักเรียน จำนวน 50 คน (อบรมหลักสูตรละ 21 ชั่วโมง) 4. หลักสูตร "บาริสต้าและบาร์เทนเดิร์เบื้องต้น" ศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ นักเรียนจำนวน 50 คน (อบรมหลักสูตรละ 21 ชั่วโมง)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th