ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 "

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 " วันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ที่วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2567 ซึ่งการจัดพิธีถวายฯ วันนี้เป็นวันที่ 3 โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาคเอกชน และคณะพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่ พระภิกษุสามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 84 สนามสอบ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยประสานให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่ พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบสนามหลวง ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 182 รูป โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ให้การสนับสนุนข้าราชการในสังกัด ราย นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จิตอาสาพระราชทาน 904 สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th