ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16 ตามแนวทางการขัยเคลื่อนนโยบาย ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข ภายใต้แนวทางการทำงาน "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำเสนอข้อมูลในการนำนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น นายชาตรี ม่วงสว่าง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โดยได้ดูกระบวนการเรียนการสอนวิชาดนตรี ที่ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยการผสมผสานเครื่องดนตรีหลายชนิด ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถนำวงดนตรีไปช่วยงานในโอกาสต่างๆ ในชุมชน และได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งครูผู้สอนได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบมอนตสเชอรี่มาใช้ ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ มีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา ในการนี้ นายบุญยืน ธูปแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คณะครูได้นำเสนอข้อมูลและการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th