ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"เชียงแสนอคาเดมี โรงเรียนสีเขียวต้นแบบฯ"

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงนาย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะโดย นายจักรพล ป้อมปราณี หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคเยาวชนกองเสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี (สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับการประเมินโรงเรียนสีเขียวจาก การไฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 12 โรงเรียน จากโรงเรียนที่เเข้าร่วมทั้งหมด 150 โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีปฏิบัติเพื่อลด และประหยัดพลังงานไฟฟ้า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความสนุกสนานด้วยกระบวนการที่ง่ายไปหายาก เพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th