ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย เพื่อวางแผนและหาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ร่วมสะท้อนผลการดำเนินงาน แสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย ในโอกาสต่อไป ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 321 (สบ 2) จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน (Executive Functions Approach เครือข่ายสาธารณสุข (2565) ในจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ร่วมกับ หน่วยงานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ขับเคลื่อนใน อำเภอพญาเม็งราย ซึ่งเป็นอำเภอต้นแบบ และ ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 โครงการฯ ได้ดำเนินงานไปแล้ว 8 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเชียงของ เวียงแก่น เทิง ขุนตาล เวียงชัย พาน แม่ลาว และแม่สาย โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมอง EF อำเภอพญาเม็งรายเป็นพี่เลี้ยงและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงาน และในปีงบประมาณ 2566 ขณะเดียวกันทางโครงการฯได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานเพิ่มอีก 4 อำเภอ ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ได้แก่ อำเภอเมือง เวียงเชียงรุ้ง แม่จัน และป่าแดด ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF เพิ่มเป็น 13 อำเภอ โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน เครือข่ายสาธารณสุข มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของจังหวัดเชียงรายให้เป็น “จังหวัดส่งเสริม EF ต้นแบบ”อย่างยั่งยืน"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th