ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่น ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในทุกมิติ

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่าง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, อำเภอทั้ง 18 อำเภอ, ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์ และภัยสังคมที่มีเข้ามาทุกรูปแบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ตรงจุด ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การประกวดชุดแฟชั่นโชว์ การประกวดเดินแบบ การแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ Chiang Rai Creative City of Design การแข่งขันประกวดร้องเพลงสตริงคอมโบ และการแข่งขันความรู้ ความสามารถทั่วไป นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผนึกกำลังกันอย่างแข็งขัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาได้รับความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน ในการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา สวัสดิการที่เหมาะสม มีพื้นที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่อไป โดยในงานมีกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการและนวัตกรรมสร้างสรรค์ การแข่งขันการประกวดชุดแฟชั่นโชว์ กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป การประกวดวงสตริงคอมโบ การประกวดเดินแบบ การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ อำเภอ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาและได้รับความรู้ที่เหมาะสม เจริญเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป ...ขนิษฐา/ภาพ -ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th