ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มฟล.ส่งเสริมและพัฒนาครูมัธยมต้นจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach ผ่านการสอนแบบ Active Learning ด้วยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีนำเสนอผลงานและรับโล่รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน "โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นใน จ.เชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21" มอบโดย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 ที่อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 โรงเรียน ครูที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือ 5 ลำดับสุดท้าย ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษา คนละ 7 นาที ผลปรากฏว่า "รางวัลชนะเลิศ" ได้แก่ น.ส.ศิรินทิพย์ สกิจกัน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4 นำเสนอเทคนิคการสอนวิชาศิลปะ (นาฎศิลป์) การสอนแบบเกมการสอนเพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออกที่มีผลต่อการเรียน รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท มอบโดย ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "รางวัลรองชนะเลิศ" ว่าที่ ร.ต.เกศยา กล้าณรงค์ โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 นำเสนอผลงานด้านการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง นายกิตติพล นิธิเบญจพล โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปภัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3 นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกิจวัตรในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาจีน น.ส.อภิญญา ไชยลังการ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิกเษก สังกัด สพป.เชียงราย นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนเพือการสื่อสาร น.ส.สาวินีย์ หมื่นลาง โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 นำเสนอการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท มอบโดย จาก ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th