ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เตรียมความพร้อมด้านสถานที่

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการข้างต้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีกำกับดูแล และมีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการดังกล่าว การนี้ สำนักงานองคมนตรี มีกำหนดจะจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th