ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบฯ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการจังหวัดแพร่พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการจังหวัดน่านพร้อมผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th