ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้ง กัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัลลก ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อนุญาตให้ นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ น.ส.ปพิชญญา นนทมาตย์ นักวิชาการศึกษา น.ส.ผุสดี จิรนากุล นักทรัพยากรบุคคล น.ส.ทิฆัมพร สุวรรณทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม "สร้างเครื่อข่าย ขยายความจริง" กายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูล ข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และร่วมกิจกรรม Workshop สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธ์เชียงราย และยลวิถีวัฒนธรรมบ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th