ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เชียงรายวิทยาคม ชิวรางวัลชนะเลิศวงสตริงคอมโบ งานพ่อขุนฯ ปี 2566

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดำเนินการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อคืนวันที่ 27 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. นั้น บัดนี้การจัดการประกวดการแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ในนามผู้ดำเนินการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศผลการประกวดการแข่งขันของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2566 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติและโล่รางวัล ได้แก่ วง LU CU โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สังกัด สช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่ วง Belebt โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดัรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่ วง Fermata โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัด เทศบาลนครเชียงราย รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สังกัด สพม.เชียงราย รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัด สพม.เชียงราย โดยอีก 5 ทีมประกอบด้วย โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนเทิงวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกีบรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นการประกาศจากพิธีกรในการประกวด ทางคณะกรรมการฯ ได้เรียนเชิญ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเงินรางวัล พร้อมเกียรติและโล่รางวัล ให้กับทีมชนะเลิศและทีมที่เข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอาทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชมและแสดงความยินดีกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันอย่างหนาแน่น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th