ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มอบ - รับ เกียรติบัตร

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในคราวการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของของเกียรติบัตรรางวัล ดังนี้ "กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 รางวัล ดังนี้" นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวสุภาพร นรชาติวศิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย เชียงราย นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐณิชา ปัญญานิ่ม โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน โรงเรียนวิทยาศาสต์จุฬาภรณวิทยาลัยเชียงราย สถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 สถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา-ภาพ/ ขนิษฐา เครือจักร์-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th