ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดตั้งโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา 53 ปี จัดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับ ม.ปลาย นักเรียน รวม 947 คน มีครูและบุคลากรจำนวน 76 คน ปัญหาที่พบคือหน่วยการภาครัฐ ทั้ง สพฐ.และ อปท. รับสมัครนักเรียนจำนวนมากและมีการจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาแข่งขันกับโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต้องคำนึงถึงภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th