ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการผลผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 4 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ตุลาคม 2563
2  รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 4 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ตุลาคม 2563
3  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ตุลาคม 2563
4  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ตุลาคม 2563
5  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 มิถุนายน 2563
6  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน เมษายน 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 มิถุนายน 2563
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 พฤษภาคม 2563
8  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 1 พฤษภาคม 2563
9  ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 27 เมษายน 2563
10  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 27 เมษายน 2563
11  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 เมษายน 2563
12  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มีนาคม 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 15 เมษายน 2563
13  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 เมษายน 2563
14  มาตราการประหยัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 มีนาคม 2563
15  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 มีนาคม 2563
16  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มกราคม 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 มีนาคม 2563
17  ประกาศแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
18  ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
19  ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
20  รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำไตรมาสที่ 1 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th