ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2565
2  ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2565
3  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 ธันวาคม 2565
4  ปชส.การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2565
5  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2565
6  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2565
7  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ประจำปี พ.ศ.2565 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 ธันวาคม 2565
8  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 ธันวาคม 2565
9  กาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2565
10  กบข.เชิญสมาชิกตอบแบบสอบถาม - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2565
11  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนพระเมตตาสมเด็จย่า นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
12  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 พฤศจิกายน 2565
13  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2565
14  ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน โครงการหลวง 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2565
15  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 พฤศจิกายน 2565
16  ปชส.Traffy Fondue - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 พฤศจิกายน 2565
17  ปชส.การประกวด Tiktok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 พฤศจิกายน 2565
18  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 4 พฤศจิกายน 2565
19  ปชส.การรับสมัครนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2565
20   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ตุลาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th