พระราชบัญญัติ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
3  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
4  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
5  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
6  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
7  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
8  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
9  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
10  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
11  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
12  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
13  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
14  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560

พระราชกฤษฎีกา

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ 10 กรกฎาคม 2566

กฎกระทรวง

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  กฎกระทรวงการชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
2  กฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
3  กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
4  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
5  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับที่ ๒ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
6  กฎกระทรวงขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566

ระเบียบ/หลักเกณฑ์

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1-26666 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
4  ว8-2566 แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
5  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
6  ว17-2566 แนวทางการลงโทษวินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
7  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
8  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
9  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
10  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 - น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย 6 กรกฎาคม 2566
11  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
12  ประกาศ ศธ. เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - นางเกษณี สีไพร 12 กรกฎาคม 2565
13  แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) - นางวรุณี แก้วสุข 10 สิงหาคม 2564
14  มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ - นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 6 พฤศจิกายน 2563
15  ประกาศ สช. เรื่อง ยกเลิกหลักสูตรต้นแบบของ สช. จำนวน 10 หลักสูตร นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 16 ตุลาคม 2563
16  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2563 - นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 16 ตุลาคม 2563
17  ระเบียบและประกาศ สช. และระเบียบ ศธ. ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา - นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 16 ตุลาคม 2563
18  ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) สายงานการสอน - นางสาววารินทร์ วิตูล 24 มิถุนายน 2563
19  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 มกราคม 2563
20  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
21  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
22  มาตรการป้องกันการรับสินบน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
23  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
24  มาตรฐานและขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
25  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2560 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2561
26  คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2561
27  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน / กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 มกราคม 2561
28  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
29  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
30  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
31  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
32  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
33  แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
34  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
35  คู่มือบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
36  การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
37  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
38  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
39  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
40  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th