ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาะบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล

>> นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาอนุญาตให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาระบบการให้บริการ สำนักงานดิจิทัล ร่วมกับบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม แจ๊สโซเทล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ