ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการสอบซึ่งได้กําหนดวันและเวลาไว้แล้วนั้น มีหลายจังหวัดมีผู้สมัครคัดเลือกจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนําไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ