ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากร ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจ ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ