ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เพิ่มทักษะทางลูกเสือ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีคุณวุฒิด้านหลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาระเบียบแถว การฝึกอบรมฯ ใช้หลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แบบอยู่ค่ายพักแรมจำนวน 4 วัน 3 คืน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4, สพม.เชียงราย, สพม.พะเยา, สพม.สมุทรปราการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ