ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางพิกุล ไชยยศ ผอ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมปภ์ 2. นางสุพรรณี สารมะโน ผอ.โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3. นางสาวสายรุ้ง แสงสว่าง รอง ผอ.โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย ระยะเวลาประสบการณ์ วันที่ 10 ตุลาคม-19 ตุลาคม 2566

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ