ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"กิจกรรม สะท้อนคิด (Reflection on action) "

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" กิจกรรม สะท้อนคิด (Reflection on action) และการนำเสนอผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สวนกรวัฒน์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ให้แนวคิดในการทำงานเพื่อให้สำนักงานศึกษาเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรลุผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคส่วน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ