ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา รร.เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมโพธิ์ดลรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานประกันของโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษาให้สามารถดำเนินการประกันคุณภาพทั้ง 7 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานประกันโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน วิทยากร ที่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หัวข้อ "กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ หัวข้อ "การสรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ SAR 65" การพัฒนานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี" นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ หัวข้อ "การถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ