ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เตรียมพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ได้รับความอนุคเราะห์จาก ผศ.ดร.กฤตเมส บุญนุ่น และทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจทิศทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย สู่เป้าหมาย และมีแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่การดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ