ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

รับ-มอบ นโยบาย

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ meet.google โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ได้แจ้งข้อราชการตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกำกับ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม อำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสนองนโยบายเร่งด่วน ด้านความปลอดภัยของบุคลากร ข้าราชการครู และนักเรียน ตามนโยบาย Work From Home ของกระทรวงศึกษาธิการ โอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการทำงานของแต่ละกลุ่ม/งาน ที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ.2564 และจะดำเนินการในปี พ.ศ.2565 เช่น การขับเคลื่อนกลไก กศจ.ผ่านโครงการต่างๆ (ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย "เชียงรายเมืองแห่งความสุขสะอาด ปลอดภัย น่ายล") ให้เกิดความ การดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การสอบโอเน็ต งานประกันคุณถาะ งานคุณธรรม การบริหารงานบุคคล งานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งานส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาให้ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ