ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

...เสริมศักยภาพ "แผน,งบประมาณ"...

...เสริมศักยภาพ "แผน,งบประมาณ"... &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บุคลากรด้านวางแผนงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" โอกาสนี้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมดังนี้ "การอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการทุกคนให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน รองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายวิญญู ได้ให้แนวคิดและนโยบาย เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สำนักงานศึกษาธิการในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังฟวัดเชียงรายว่า "การวางแผนในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องศึกษาบริบท ของจังหวัด ที่ต้องคำนึงถึงยุทธศาตร์ จุดเน้น พันธกิจ เป้าประสงค์ ของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ได้รับการอนุมัติจาก กศจ.เชียงราย ที่สอดคล้องและร้อยรัดไปกัน นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาตร์ พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการ จะต้องถือปฏิบัติ ร่วมกับทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการทำงานร่วมกันทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ให้ถือเอาเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นตัวตั้ง อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างในแต่ละขั้นตอน ก็ขอให้ใช้การพูดคุย ทำความเข้าใจกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร" การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผู้เข้าอบรมฯ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทุกคน วิทยากรให้ความรู้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนวน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางจินดา กำลังประสทิธิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศธจ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ