ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน"....สังกัด สพฐ.

บรรจุแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน".... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 15 อัตรา 1. นายชนก แสนติยศ บรรจุแต่งตั้้ืงฯ โรงเรียนบ้านสมานมิตร อำเภอเวียงชัย สพป.เชียงรายเขต 1 2. นายวสุรัตน์ เขื่อนแสง บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา อำเภอเวียงชัย สพป.เชียงรายเขต 1 3.นางอัญชิษฐา ตนภู บรรจุแต่งตัั้งฯ โรงเรียนบ้านร่องห้า อำเภอเวียงชัย สพป.เชียงรายเขต 1 4. นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์ บรรจุแต่งตัั้งฯ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อำเภอแม่สรวย สพป.ชียงราย เขต 2 5. นายดุสิต คำเมือง บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 6. นายสงกรานต์ งามดี บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 7. นายอนุชา กาบสนิท บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม อำเภอเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 8. นายเฉลิมพล ติ๊บมณ๊ บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง อำเภอแม่ลาว สพป.ชียงราย เขต 2 9.นายวัฒนา พรมมินทร์ บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน สพป.เชียงราย เขต 3 10. นายสวิ๊ก เสือไว บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านม่วงคำ อำเภอแม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 11. นางสาววรรณวริน ชุมภู บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 12. นายพงศธร ทรายปัญโญ บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านจะตี อำเภอแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 13. นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม บรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนบ้านทรายทอง อำเภอเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 114. นายจักรกฤษ พุทธะ บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 15. นายเอกนรินทร์ เต่จ๊ะ บรรจุแต่งตั้งฯ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ อำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 นางสาวพรรณวิภา สมสะอาด บรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ บรรจุแต่งตั้้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะและชื่นชมยินดีกับผู้เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกคน และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการบริหารจัดการกรอบและภาระงาน โดยให้ยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งผ่านการมติ กศจ.เชียงราย นำไปปรับใช้ตามบริบทของชุมชน ทั้งจุดเน้น จุดเด่น ที่สำคัญต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สำหรับตำแหน่งว่าง ของสถานศึกษาที่ยังไม่ได้บรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา อีก 12 แห่ง จากเหตุผลที่แตกต่างกัน ก็จะมีการบรรจุแต่งตั้งให้เร็วที่สุด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ